Λίστα προϊόντων:

Ιστοσελίδες σχετικές με ArcFM:

Αρχική σελίδα > ArcFM > Συνιστώσες ArcFM

Συνιστώσες ArcFM

ArcFM: Αποτελεί μία επέκταση της πλατφόρμας ArcGIS, η οποία απευθύνεται σε διαχειριστές οργανισμούς δικτύων κοινής ωφέλειας. Συνίσταται από ένα σύνολο εξειδικευμένων μοντέλων και εργαλείων, τα οποία προσφέρουν μία ολοκληρωμένη εφαρμογή για τη διαχείριση δικτύων ενέργειας, υδάτινων πόρων και λυμμάτων. Η συγκεκριμένη εφαρμογή επιτρέπει την επισκόπηση και τη συντήρηση δεδομένων σύμφωνα με κανόνες που έχουν οριστεί από την εκάστοτε επιχείρηση, ενώ περιλαμβάνει διαδικασίες για τη ρύθμιση αυτών των εξειδικευμένων μοντέλων δεδομένων, ώστε να συνεργάζονται με τα τυποποιημένα εργαλεία της πλατφόρμας.

ArcFM Engine : Αποτελεί επέκταση του ArcGIS Engine για τη δημιουργία αυτόνομων, εξειδικευμένων εφαρμογών, οι οποίες χρησιμοποιούν κάποιο υποσύνολο της λειτουργικότητας του ArcGIS και του ArcFM.

ArcFM Server : Αποτελεί επέκταση του ArcGIS Server και προσφέρει τη δυνατότητα κατανεμημένης χρήσης εργαλείων του ArcFM, με τη δημοσίευση εξειδικευμένων web services.

ArcFM Viewer : Πρόκειται για μία ελαφριά εφαρμογή που επιτρέπει την επισκόπηση GIS δεδομένων που αφορούν σε δίκτυα κοινής ωφέλειας, καθώς και τη χρήση μεθόδων αναζήτησης δεδομένων που προκύπτουν από την εξειδικευμένη φύση τους.

Conduit Manager : Επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση υπόγειων δικτύων, διευκολύνοντας την κοινή χρήση αγωγών, τη λήψη αποφάσεων πριν τη έναρξη εργασιών ανασκαφής και τη διευθέτηση της τοποθέτησης νέων καλωδίων με συστηματικό τρόπο.

Designer : Για έναν οργανισμό διαχείρισης δικτύων κοινής ωφέλειας είναι κρίσιμη η υλοποίηση μίας αποτελεσματικής μεθοδολογίας βέλτιστου σχεδιασμού δικτύων διανομής, με την ταυτόχρονη μείωση του κόστους κατασκευής τους. Το Designer συμβάλλει στον περιορισμό της διπλότυπης πληροφορίας, στη μεγιστοποίηση της ακρίβειας και συνοχής των εταιρικών δεδομένων και στην εγκαθίδρυση μίας συγκεκριμένης ροής εργασιών που περιλαμβάνει όλα τα στάδια ενός κατασκευαστικού έργου.

Fiber Manager : Αποτελεί βοηθητική επέκταση για οργανισμούς που συντηρούν κατανεμημένα δίκτυα οπτικών ινών και έχουν ανάγκη από ισχυρά εργαλεία για την ακριβή καταγραφή της τοποθεσίας και της συνδεσιμότητας των συστημάτων τους.

Inspector : Η συγκεκριμένη επέκταση επιτρέπει σε χρήστες κινητών συσκευών ή υπολογιστών να επεξεργαστούν και να διαχειριστούν ιδιότητες ήδη χαρτογραφημένων οντοτήτων του δικτύου, υποστηρίζοντας ροές εργασιών που αφορούν σε επιθεωρήσεις, ελέγχους και αναφορές βλαβών.

Mobile : Πρόκειται για μία λύση που επιτρέπει στους χρήστες να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν πληροφορίες που αφορούν σε δίκτυα κοινής ωφέλειας μέσα από τις κινητές συσκευές τους.

Network Adapter : Έχει αναπτυχθεί από την Telvent ως διεπαφή ανάμεσα στα προϊόντα ArcFM και σε εφαρμογές μοντελοποίησης, σχεδιασμού και ανάλυσης δικτύων. Καθιστά δυνατή την εξαγωγή ενός συνόλου δεδομένων από το ArcFM και τη χρήση τους ως δεδομένα εισόδου στις προαναφερθείσες εφαρμογές.

Redliner : Επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάζουν πρόχειρα σκαριφήματα και να σημειώνουν οντότητες του δικτύου στις οποίες απαιτείται να γίνει κάποια εργασία, ως μέρος της καθημερινής τους εργασίας.

Responder : Πρόκειται για ένα κατανεμημένο σύστημα διαχείρισης βλαβών με βάσεις σε GIS τεχνολογία. Χρησιμοποιεί τα πιο ενημερωμένα διαθέσιμα δεδομένα για το δίκτυο προκειμένου να κατευθύνει τα συνεργεία και συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας του δικτύου διανομής, ελαχιστοποιώντας τις διακοπές, βελτιώνοντας την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας προς τον πελάτη, μειώνοντας τα κόστη και αυξάνοντας την ασφάλεια.