Πολιτική Απορρήτου

Όλα τα προσωπικά δεδομένα των πελατών ή υποψήφιων πελατών δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός των περιπτώσεων που συντρέχει λόγος παροχής τεχνικής υποστήριξης από τους κατασκευαστικούς οίκους, ή λόγοι δημοσίου συμφέροντος και υπάρχει εισαγγελική ή δικαστική απόφαση ή αιτιολογημένη άδεια της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής.

Η εταιρεία μας υποχρεούται να διασφαλίζει με κάθε μέσο οποιοδήποτε στοιχείο και πληροφορία από την περαιτέρω διάδοση και κοινοποίηση. Η εταιρεία μας δεν γνωστοποιεί, δεν μεταδίδει και δεν μεταφέρει στοιχεία και πληροφορίες που έχουν χαρακτήρα προσωπικών δεδομένων και απορρέουν από την υφιστάμενη ή επιδιωκόμενη επαγγελματική σχέση. Γι’ αυτό το λόγο, έχει ληφθεί μέριμνα για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων από οποιαδήποτε κακόβουλη, αθέμιτη ή παράνομη προσπάθεια απόκτησής τους.

Το υποκείμενο/αντισυμβαλλόμενος διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να πληροφορηθεί την επεξεργασία των δεδομένων του και να εναντιωθεί σε αυτήν, εφόσον πιστεύει ότι η επεξεργασία τους παραβιάζει τη διεπόμενη εμπιστευτικότητα μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Με την άρση της συναίνεσης για επεξεργασία των στοιχείων, η εταιρεία μας υποχρεούται να ενημερώσει τον αντισυμβαλλόμενό της για τη διακοπή της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, ενώ περαιτέρω η άρση της συναίνεσης γεννά υποχρέωση καταστροφής και διαγραφής τους. Οι ίδιες υποχρεώσεις γεννούνται και σε περίπτωση διακοπής του επαγγελματικού δεσμού. Εν κατακλείδι, η αρχή της εμπιστευτικότητας και της εχεμύθειας, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που απέκτησε η εταιρεία μας κατά το χρονικό διάστημα της υφιστάμενης επαγγελματικής σχέσης, διατηρείται και στην περίπτωση της διακοπής της (επαγγελματικής σχέσης).

Newsletter

Με την εγγραφή μου στο Newsletter συναινώ στο να λαμβάνω ενημερώσεις για τα προϊόντα, τις εκδηλώσεις, τα συνέδρια και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Marathon Data Systems.

Τα δεδομένα μου είναι απόρρητα και απολύτως εμπιστευτικά και χορηγούνται αποκλειστικά προς την Marathon Data Systems μέσα στο πλαίσιο της υφιστάμενης ή σκοπούμενης  συνεργασίας μας, αποκλειόμενης οποιαδήποτε άλλης χρήσης υπερβαίνει τον ανωτέρω σκοπό. Περαιτέρω, αυτά χορηγούνται προς την Marathon Data Systems αποκλειστικά και μόνο για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η συνεργασία μας ή για την προοπτική επίτευξης συνεργασίας και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή (η συνεργασία).

Ανά πάσα στιγμή διατηρώ το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης/συναίνεσής μου χρήσης αυτών των στοιχείων. Για το λόγο αυτό, η Marathon Data Systems, αμέσως μόλις πληροφορηθεί την ανάκληση της συγκατάθεσής μου για χρήση των παρεχόμενων από μένα στοιχείων και δεδομένων, υποχρεούται να διακόψει οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας αυτών. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ το δικαίωμα πληροφόρησης από τη Marathon Data Systems σχετικά με τη μορφή της  επεξεργασίας που υποβάλλονται τα παρεχόμενα στοιχεία από μένα και το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των παρεχόμενων από εμένα δεδομένων.

Σε περίπτωση υποκλοπής των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, η Marathon Data Systems υποχρεούται να γνωστοποιήσει τη μορφή της παραβίασης στην αρμόδια εποπτική Αρχή εντός 72 ωρών από το συμβάν και ταυτόχρονα να προβεί σε ενημέρωσή μου.

Panagiotis PoulopoulosΠολιτική Απορρήτου