Έργα

H Marathon Data Systems υποστηρίζει σε καθημερινή βάση μια πλειάδα σημαντικών έργων υποδομής που συντηρούν και εξελίσσουν φορείς του Δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Η τεχνολογική πλατφόρμα ArcGIS αποτελεί την ιδανική λύση σε μια μεγάλη κατηγορία αντικειμένων και κατηγοριών όπως:

 • Κτηματολόγιο
 • Πολεοδομία
 • Χωροταξία
 • Χαρτογραφία
 • Γεωργία
 • Περιβάλλον
 • Γεωλογία
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Οδοποιΐα
 • Αποχέτευση
 • Μεταφορές
 • Ύδρευση
 • Δάση, Πυρκαγιές
 • Εκπαίδευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • GPS
 • Δορυφορικά Δεδομένα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Τρισδίαστατα Μοντέλα
 • Στατιστικά
 • Internet Εφαρμογές
 • Πωλήσεις
 • Multimedia
 • Marketing
 • Κοινωνική Πρόνοια
 • Τουρισμός κ.λ.π.

Παρατίθενται ακολούθως ενδεικτικά μερικά έργα υποδομής με χρήση της πλατφόρμας ArcGIS

Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού

Η Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) έχει επενδύσει στην τεχνολογία GIS καθώς συνεργάζεται με την εταιρεία Marathon Data Systems από το 1988.

Στα πλαίσια μιας διαρκούς προσπάθειας ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών προς το ναυτιλλόμενο, η ΥΥ ανέπτυξε το Θαλάσσιο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΘΓΣΠ) σε συνεργασία με την εταιρεία Marathon Data Systems ώστε να αποτελέσει τη βάση για την διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγει και διαθέτει η ΥΥ, την έκδοση των προϊόντων της και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.

Το ΘΓΣΠ συμβάλλει στην βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διάχυσης της πληροφορίας και διάθεσης των προϊόντων της ΥΥ (Έντυποι Ναυτικοί Χάρτες, Ηλεκτρονικοί Ναυτικοί Χάρτες (ENCs), Βαθυμετρικά και Τοπογραφικά διαγράμματα Θεματικοί Χάρτες Δικαίου της Θάλασσας, Αγγελίες προς Ναυτιλλόμενους, Φαροδείκτης, κλπ), με σκοπό την υποστήριξη των ναυτιλλομένων στις ελληνικές και γειτονικές θάλασσες καθώς και των επιχειρησιακών απαιτήσεων της ΥΥ.

Οι κύριοι στόχοι που επιτεύχθηκαν με το ΘΓΣΠ είναι οι εξής:

 • Η δημιουργία μιας ενιαίας (Seamless) διανυσματικής (vector) Χαρτογραφικής Βάσης Δεδομένων (ΧΒΔ), η οποία αποτελείται από επίπεδα χαρτογραφικής πληροφορίας σε διάφορες κλίμακες (Cartographic Layers) που συνθέτουν το τελικό προϊόν.
 • Κάθε χαρτογραφική πληροφορία που εντάσσεται στην ΧΒΔ περιέχει όλες τις απαραίτητες ιδιότητες (Attributes) που απαιτούνται για την υλοποίηση των προϊόντων της ΥΥ.
 • Η επικαιροποίηση και ενημέρωση της ΧΒΔ με αποτέλεσμα τον απόλυτο συγχρονισμό των τελικών προϊόντων της ΥΥ που υποστηρίζονται από αυτήν.
 • Η παροχή εξειδικευμένων εργαλείων για την επεξεργασία, τη διαχείριση όλων των δεδομένων της ΧΒΔ (χωρικών και μη).
 • Η δημιουργία ενός συστήματος διάθεσης και πώλησης των παρεχόμενων προϊόντων της ΥΥ μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος.
Panagiotis PoulopoulosΥδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού