Υπηρεσίες και Downloads

Η Marathon Data Systems υποστηρίζει και διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και έχει ως βασική αρχή την παροχή ποιοτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση και την όσο το δυνατόν αρτιότερη χρήση τόσο του λογισμικού της Esri όσο και των άλλων λογισμικών και μηχανημάτων που διακινεί, εκπαιδεύει και υποστηρίζει τα τελευταία σαράντα (40) χρόνια στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Διαθέτοντας αφενός πλήρη εξειδίκευση και τεχνογνωσία στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και ειδικότερα στην τεχνολογική πλατφόρμα ArcGIS της Esri και αφετέρου μια πολυετή εμπειρία των στελεχών της, παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες και λύσεις:

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Η Marathon Data Systems διαθέτοντας εμπειρία πλέον των τριών δεκαετιών και στελέχη με πολυετή εμπειρία, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει άμεση και αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη, με αντικειμενικό σκοπό την άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεών της. Επιπλέον, όταν αυτό απαιτείται, στηρίζεται στην υποστήριξη που παρέχουν οι κατασκευαστές των προϊόντων που διαθέτει.

Η Marathon Data Systems παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών υποστήριξης που μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε απαίτηση.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται είναι:

Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή e-mail (Help Desk)

Για θέματα υποστήριξης του έτοιμου λογισμικού ArcGIS της Esri, τα εξειδικευμένα στελέχη μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε θεματικά αντικείμενα όπως εγκατάσταση λογισμικού, παραμετροποίηση, μεταφορά δεδομένων, εγκατάσταση αναβαθμίσεων, διευκρινήσεις επί του τρόπου λειτουργίας των εφαρμογών λογισμικού, και άλλα. Οι χρήστες των προϊόντων έχουν τη δυνατότητα για υποβολή τεχνικών ερωτημάτων με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • τηλεφωνική κλήση
 • ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)
 • Αποστολή Fax

Οι κλήσεις καταχωρούνται με κάθε δυνατή λεπτομέρεια και περιγραφή όλων των στοιχείων και χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν το αίτημα και τη βλάβη καθώς και τα πλήρη στοιχεία του καλούντος. Σε περίπτωση που η κλήση αφορά πρόβλημα του συστήματος και όχι απλά αίτηση για παροχή οδηγιών ή διευκρινίσεων από τους διαθέσιμους τεχνικούς, καταγράφεται το είδος του προβλήματος και ανατίθεται στο κατάλληλο στέλεχος ή ενεργοποιείται η ενδεικνυόμενη διαδικασία που θα εξυπηρετήσει το αίτημα του χρήστη. Ο υπεύθυνος τεχνικός ακολουθώντας την απαραίτητη μεθοδολογία παρέχει τη σειρά των ενεργειών που θα πρέπει να εξετασθούν με σκοπό είτε την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος, είτε τον περαιτέρω προσδιορισμό του αιτήματος.

Το τμήμα Τηλεφωνικής Υποστήριξης λειτουργεί:

Εργάσιμες ημέρες και ώρες:

Δευτέρα – Παρασκευή: 9.00 π.μ. – 17.00 μ.μ.

Τηλέφωνα Αθήνας: +30 210 6198866, 868

Τηλέφωνα Θεσσαλονίκης: +30 2310 282397

Τηλέφωνο επικοινωνίας για Κύπρο: +35 7 96637625

E-mail Επικοινωνίας: marathon@marathondata.gr

Απομακρυσμένη διασύνδεση (remote access)

Σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης (Remote Support) του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης με το μηχανογραφικό σύστημα των χρηστών, εξασφαλίζοντας έτσι άμεση και έγκυρη αντιμετώπιση προβλημάτων που αναφύονται από την καθημερινή πρακτική, περιορίζοντας δραστικά το χρόνο επίλυσης των τεχνικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει.

On Site Υποστήριξη

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα φυσικής παρουσίας εξειδικευμένου προσωπικού της Marathon Data Systems στις εγκαταστάσεις του πελάτη για την επίλυση σύνθετων θεμάτων που δεν μπορούν τα επιλυθούν τηλεφωνικά ή με απομακρυσμένη διασύνδεση.

Υποβολή τεχνικού ερωτήματος

Στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης που προσφέρει η εταιρεία μας, οι χρήστες έχουν επιπλέον την δυνατότητα υποβολής τεχνικών ερωτημάτων. Για να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη δυνατότητα παρακαλώ επισκεφθείτε την παρακάτω σελίδα:

Υποβολή τεχνικού ερωτήματος

Προηγμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Professional Services)

Η Marathon Data Systems επιπλέον των υπηρεσιών της για θέματα τεχνικής υποστήριξης του έτοιμου λογισμικού ArcGIS της Esri, αξιοποιώντας αφενός τη μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) των στελεχών της, και αφετέρου την σε βάθος γνώση της τεχνολογικής πλατφόρμα ArcGIS και των λύσεων που εμπεριέχει, προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες για:

Σχεδιασμό Βάσεων Δεδομένων

Οι Βάσεις Δεδομένων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι σε όλες τις βασικές λειτουργίες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), αφού η επιτυχία κάθε πληροφοριακού συστήματος συνδέεται άρρηκτα με το είδος και την ποιότητα της πληροφορίας που εμπεριέχει. Στόχος η πλήρης κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των συνεργατών μας, με κύριο χαρακτηριστικό την υψηλή ποιότητα, την εξοικονόμηση του κόστους και τη γρήγορη υλοποίηση και παράδοση του έργου.

Εγκαταστάσεις λογισμικών και διαμόρφωση Αρχιτεκτονικής

Η Υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όσους προμηθεύονται νέα λογισμικά, και αφορά στη διαμόρφωση του λογισμικού σε έναν χώρο ή σε διαφορετικούς χώρους συνδεδεμένους μεταξύ τους. Οι εγκαταστάσεις αφορούν σε οποιοδήποτε λογισμικό παρέχετε στην πλατφόρμα. Σε περιπτώσεις Enterprise συστημάτων η Marathon Data Systems διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία σε εγκαταστάσεις, παρέχει τόσο συμβουλευτικές υπηρεσίες, όσο και υπηρεσίες διαμόρφωσης της τεχνολογικά κατάλληλης αρχιτεκτονικής προσαρμοσμένης στις ανάγκες κάθε οργανισμού.  Οι υπηρεσίες εγκατάστασης και διαμόρφωσης αρχιτεκτονικής  πραγματοποιούνται είτε με απομακρυσμένη σύνδεση είτε στα γραφεία της εγκατάστασης.

Παραμετροποιήσεις λογισμικού και βελτιστοποίηση απόδοσης

Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η απόδοση ενός πληροφοριακού συστήματος εξαρτάται από πολλούς και σύνθετους παράγοντες. Η διερεύνηση των αιτιών για μη αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία ενός συστήματός προϋποθέτει καλή γνώση του αντικειμένου και της τεχνολογίας. Η Marathon Data Systems έχοντας αυτά τα εχέγγυα από τις εγκαταστάσεις που υποστηρίζει παρέχει λύσεις βελτιστοποίησης (tuning) της απόδοσης των συστημάτων και εφαρμογών.

Ανάπτυξη εφαρμογών

Η Marathon Data Systems σχεδιάζει και αναπτύσσει ειδικές εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε οργανισμού. Με γνώμονα την καινοτομία, τη λειτουργικότητα, τη φιλικότητα προς το χρήστη, τη βέλτιστη αποδοτικότητα και την αξιοπιστία, οι υπηρεσίες της Marathon Data Systems καλύπτουν ολοκληρωμένες διαδικασίες στην ανάπτυξη εφαρμογών GIS και Web GIS όπως:

 • Καθορισμός απαιτήσεων των χρηστών
 • Σχεδιασμός της εφαρμογής
 • Υλοποίηση αξιοποιώντας τεχνολογίες όπως:
  • Web AppBuilder
  • AppStudio για native apps
  • Configurable App Gallery (Browser based web apps)
  • ESRI Story Maps (Browser based web apps)
  • ArcGIS Runtime SDKs (Android, iOS, Java, .NET, Qt)
  • Web APIs
  • ArcGIS API for JavaScript
  • ArcGIS REST API
  • ArcGIS API for Python
 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας
 • Εκπαίδευση χρήσης

 

Εκπαίδευση

Είναι αδιαμφησβήτητη η άποψη όλων των ειδικών επιστημόνων ότι η επιτυχία οποιουδήποτε προϊόντος είναι συνυφασμένη με την άρτια εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία του. Δεν αποτελεί προφανώς εξαίρεση η βιομηχανία του λογισμικού και ειδικότερα της πλατφόρμας ArcGIS. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της η Marathon Data Systems προσφέρει μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες εκπαίδευσης στα προϊόντα της Esri. Τα σεμινάρια αυτά διεξάγονται στις αίθουσες εκπαίδευσης της εταιρείας τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, σε μηνιαία βάση. Σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται είναι δυνατή η διοργάνωση σεμιναρίων στους χώρους των συνεργατών της κατόπιν συνεννόησης.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα των σεμιναρίων, τη διάρκεια, τον τρόπο εγγραφής και το κόστος ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Marily PaipetiΥπηρεσίες & Downloads